Centrum Edukacyjno - Terapeutyczne Inplus

 

Każde dziecko jest inne, wyjątkowe i niepowtarzalne, żadne zaburzenie nie czyni je takim samym, jak ktoś inny. Dlatego terapia jest „szytej na miarę”, czyli dostosowana do aktualnych potrzeb i możliwości dziecka.

 

Diagnoza funkcjonalna Profil Psychoedukacyjny PEP – R, Erica Schoplera

Przeznaczona jest dla dzieci z podejrzeniem nieprawidłowego rozwoju, zaburzeniami rozwojowymi, spektrum autyzmu, afazją.

PEP-R stanowi zestaw form zachowań i umiejętności, który służy do diagnozowania charakterystycznych dla danego dziecka sposobów uczenia się. Test przeznaczony jest przede wszystkim dla dzieci funkcjonujących na poziomie przedszkolnym lub niższym, a więc w wieku od sześciu miesięcy do siedmiu lat. Jeśli dziecko jest starsze, ale nie ma jeszcze dwunastu lat, PEP-R może dostarczyć przydatnych informacji w przypadku, gdy niektóre funkcje rozwojowe dziecka są poniżej poziomu pierwszej klasy.

Używany w ocenie dziecka PEP-R dostarcza informacji na temat rozwoju umiejętności:

 • naśladowania,
 • percepcji,
 • motoryki małej i dużej,
 • koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • czynności poznawczych,
 • komunikacji i mowy czynnej.

PEP-R umożliwia również określenie stopnia zaburzeń zachowania w relacjach międzyludzkich (nawiązywania kontaktów i reakcji emocjonalnych), w zabawie, w  sposobie reagowania na bodźce zewnętrzne oraz stopnia zaburzeń rozwoju mowy.

Diagnoza funkcjonalna jest podstawą napisania programu terapii dostosowanej do indywidualnych możliwość dziecka.

Diagnoza poprzedzona jest szerokim wywiadem z rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka.

 

Diagnoza funkcjonalna z użyciem Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP)

Jest wystandaryzowanym narzędziem diagnozy, przeznaczonym do wstępnej oceny rozwoju dziecka. Pozwalają na ustalenie, czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach danego przedziału wiekowego.

Podstawowym elementem KORP są karty oceny rozwoju, opracowane dla poszczególnych przedziałów wiekowych, w których wyróżnić można:

 • karty oceny rozwoju małego dziecka w wieku od 1 m. ż. do 11 m. ż. (uwzględniają rozwój umiejętności co kwartał),
 • karty oceny rozwoju dziecka w wieku od 1;0 r. ż. do 2;11 r. ż. (do końca 2 r.ż. możliwa jest diagnoza dziecka co pół roku),
 • karty oceny rozwoju dziecka w wieku od 2;11 r. ż. do 7;11 r. ż. (w tym okresie karty uwzględniają diagnozę dziecka w odstępach rocznych)
 • karta oceny rozwoju dziecka w wieku od 8;0 r. ż do 9,11 r. ż.

Przeprowadzenie diagnozy dziecka w określonym wieku zakończone jest wykreśleniem profilu jego umiejętności, z którego wynika, które sfery rozwoju są rozwinięte prawidłowo, które są opóźnione, a w jakich sferach dziecko rozwija się ponadprzeciętnie. Dzięki temu mamy bardzo przejrzysty obraz, co wymaga szczególnej uwagi i stymulacji.

Umiejętności, z którymi dziecko radzi sobie wyjątkowo dobrze, warto również wykorzystywać w terapii, aby motywować malucha do pracy.

Przy pomocy Kart można zbadać poszczególne sfery rozwoju dziecka, które pozwalają na ocenę następujących umiejętności:

 • rozwoju ruchowego,
 • motoryki precyzyjnej i lateralizacji,
 • spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • komunikowania się i mowy,
 • emocji i relacji społecznych,
 • funkcji behawioralnych,
 • umiejętności przedszkolnych (karty dla dzieci w wieku od 3,0 do 5,11 r.ż.),
 • umiejętności szkolnych (karty dla dzieci w wieku od 6;0 do 9,11 r.ż.).

 

Diagnoza dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

W czasie diagnozy posługujemy się między innymi narzędziem diagnostyczne KOCP przeznaczone jest do szczegółowej diagnozy poziomu czytania i pisania oraz uwarunkowań procesu nabywania tych umiejętności (funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych oraz sfery emocjonalno-motywacyjnej). Nauczyciel / terapeuta, na podstawie wyników badania narzędziem KOCP uzyskuje informacje o przyczynach trudności w nauce czytania i pisania.

Narzędzie uzyskało pozytywną rekomendację Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Metoda Strukturalna jest skuteczna w pracy z osobami, u których występują trudności w czytaniu i pisaniu ze względu na deficyty funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych, poznawczych, oraz zaburzenia sfery emocjonalno-motywacyjnej.

Deficyty te występują najczęściej u osób z:

 • dysleksją rozwojową,
 • niepełnosprawnością intelektualną,
 • niedosłuchem,
 • niedowidzeniem,
 • dyslalią,
 • dyzartrią,
 • afazją,
 • ADHD,
 • autyzmem i zespołem Aspergera,
 • zaburzeniami zachowania,
 • innymi problemami utrudniającymi nabywanie umiejętności czytania i pisania (np. utratą tych umiejętności po udarach).

 

Metoda Strukturalna opiera się na pięciu elementach:

 1. Diagnozie poziomu umiejętności czytania i pisania oraz funkcji percepcyjno-motorycznych uczestniczących w tych czynnościach (KOCP - Karty Oceny Czytania i Pisania).
 2. Motywacji do nauki czytania i pisania podlegającej ocenie wstępnej oraz stosowaniu odpowiednich wzmocnień podczas terapii w celu wytworzenia motywacji wewnętrznej do nauki.
 3. Terapii z wykorzystaniem odpowiednio skonstruowanego programu z wykorzystaniem pięciu zestawów ćwiczeń w czytaniu i pisaniu oraz ćwiczeń dodatkowych.
 4. Współpracy nauczyciela/ terapeuty ze środowiskiem domowym ucznia.
 5. Systematyczności ćwiczeń.

 

Terapia wspomagająca neofibie, wybiórczość pokarmową

Pracujemy między innymi metodą Karmienie Terapeutyczne – Human Touch. Każdorazowo plan terapii oparty jest o szeroki wywiad z rodzicami oraz obserwacje dziecka. Terapia jest oparta na wieloaspektowości problemu dlatego współpracujemy z neurologopedą, terapeutą integracji sensorycznej, lekarzami.

 

Terapia ręki

Terapia ręki ma na celu usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, a także poprawę koordynacji oko-ręka, zdolności grafomotorycznych oraz dostarczanie wrażeń sensorycznych w obrębie rąk a także usprawnienie motoryki dużej.

Celem terapii ręki jest:

 • usprawnienie precyzyjnych ruchów dłoni i rąk,
 • nauka samodzielności w czynnościach samoobsługowych,
 • przygotowanie całego ciała oraz ręki do nauki pisania,
 • stymulowanie czucia powierzchniowego (dotyk), czucia głębokiego (świadomość własnego ciała) oraz układ przedsionkowy (związany z ruchem),
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, koordynacje przestrzenną, współdziałanie lewej i prawej ręki.

Zajęcia z terapii ręki prowadzone są zarówno przez pedagoga specjalnego jak i terapeutę integracji sensorycznej.

Dla każdego dziecka ustala się indywidualny program poprzedzony wywiadem, obserwacja i diagnozą. Terapia odbywa się przy ścisłej współpracy przede wszystkim z rodzicem.

W terapii wykorzystujemy nowatorskie metody i rozwiązania do każdego rodzaju prowadzonych zajęć terapeuta ma odpowiednie przeszkolenie i kwalifikacje.

 

 

mgr Justyna Małek

terapeuta

tel. 509 745 937

 

Copyright © 2019 Przychodnia Na Czerwonej. Wszelkie prawa zastrzeżone. [design by GreenMouse]